O Rasie

Pochodzenie

Zdrowie

Żywienie

Psychika

 Szkolenie

Hodowla

Szczenięta

Pielęgnacja

Wystawy

Statystyka

Biblioteka

Ranking

Galeria

Kynologia

Prawo

Pobieralnia

S.O.S

Rozmaitości

Linkownia

 

Ubezpieczenie psa... fanaberia rozkapryszonego właściciela czy realia życia w XXI wieku?

 

We współczesnym świecie ubezpieczenia stały się nieodzowną częścią naszego życia. Staramy się chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo, myślimy o przyszłości naszych dzieci, dbamy o należyte zabezpieczenie wartościowego mienia. Nikogo więc nie dziwi, że oprócz obowiązkowych polis komunikacyjnych wykupujemy również polisy mieszkaniowe, od odpowiedzialności cywilnej, zdrowotne, zabezpieczające przyszłe kształcenie dzieci itp. itd. W trosce o swoje rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane rolnicy nabywają kompleksowe pakiety chroniące ich interesy, a osoby ze świata show biznesu ubezpieczają swój wygląd, głos lub poszczególne części ciała... Zatem skoro ubezpieczamy niemal wszystko, to dlaczego nie ubezpieczyć swojego psa?

Różnorakie ubezpieczenia zwierząt domowych (zwłaszcza psów i kotów) na rynkach zagranicznych są znane od wielu już lat i cieszą się dużą popularnością (szczególnie chętnie korzystają z nich właściciele zwierząt w USA, Wielkiej Brytanii i Szwecji), a czasami nawet są obowiązkowe. W Polsce mimo postępu w tej dziedzinie nadal z niezrozumiałych względów dla wielu osób ubezpieczenie psa to kompletne dziwactwo, strata czasu i pieniędzy. Bardziej podejrzliwi dopatrują się w tym celowego działania firm ubezpieczeniowych, które wg nich wymyślają coraz to nowsze produkty tylko po to, by ubiec konkurencję i ściągnąć do siebie klientów. Otóż naszym skromnym zdaniem z całą pewnością tak nie jest...

 

Kwestia która powinna najbardziej interesować wszystkich właścicieli psów to odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez posiadanego psa. Naturalnie w tym momencie ktoś może żachnąć się i pomyśleć... przecież mój pies to chodząca oaza spokoju... oczywiście nie negujemy tego, ale warto pamiętać iż pies, to tylko zwierzę, które nawet najlepiej wychowane podlega wrodzonym instynktom i w różnych sytuacjach może się zachować w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć... często konsekwencje takiego zachowania psa mogą być dla jego właściciela bardzo przykre, kosztowne i z pewnością szybko uszczuplą zawartość posiadanego portfela.

 

Kodeks cywilny określa, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Przy omawianiu odpowiedzialności za zwierzęta pod uwagę brana jest odpowiedzialność na zasadzie winy lub zasad współżycia społecznego. Podstawę prawną odpowiedzialności cywilnej za zwierzęta domowe na zasadzie współżycia społecznego stanowi art. 431 § 1 k.c., który mówi iż:

 

"Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.

 

Odpowiedzialność z art. 431 k.c. ma miejsce, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka zachowania się. Jeżeli zwierzę jest tylko narzędziem człowieka, a więc gdy jest przez niego prowadzone, w zaprzęgu, jeździe konnej, to odpowiedzialność za szkody wyrządzone zachowaniem się zwierzęcia opiera się na zasadach ogólnych, czyli art. 415 k.c. mówiącym iż:

 

"Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

 

Obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę może zostać w niektórych przypadkach ograniczony, może to wynikać ze względu na przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody przez poszkodowanego, art. 362 k.c. mówi:

 

"Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron",

 

lub ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę, art. 440 k.c. mówi:

 

"W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego".

 

Ale szkody wynikłe z posiadania psa mogą również dotyczyć poszkodowania osób (np. poturbowanie, pogryzienie, poszarpanie), czy utraty lub zniszczenia ich mienia (np. rozdarcie kurtki, zniszczenie podłogi w domu). Szkoda na osobie może mieć charakter majątkowy i niemajątkowy. Art. 444. § 1.

 

"W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty . Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu". § 2. "Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty". § 3.  Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa."

 

Szkody na osobie o charakterze majątkowym mogą dotyczyć np. kosztów leczenia. Natomiast szkody o charakterze niemajątkowym, które nazywane są także krzywdą moralną  polegają na cierpieniach fizycznych. Naprawienie szkody majątkowej nazywa się odszkodowaniem, a szkody niemajątkowej zadośćuczynieniem, art. 445 k.c. §1.

 

"W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę".

 

Szkoda majątkowa to uszczerbek, jakiego doznaje majątek poszkodowanego. Szkoda w znaczeniu prawnym jest to tylko taki uszczerbek majątkowy, za który ktoś ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Zakres odszkodowania jest określony przez art. 361 § 2 k.c.

 

"W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Naprawienie szkody następuje według wyboru poszkodowanego zgodnie z art. 363 § 1 k.c.

 

"Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”.

 

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, ponoszona jest także odpowiedzialność karna, administracyjna i moralna.

 

Zgodnie z ww. przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), które swym zasięgiem będzie obejmowało wypłacenie odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa wydaje się najważniejszym i nadrzędnym ubezpieczeniem, którym należy się zainteresować. Ale to jeszcze nie wszystko... Jak już napisaliśmy we wstępie żyjemy w czasach, gdzie ubezpieczyć możemy niemal wszystko, zatem dlaczego nie ubezpieczyć psa od nieszczęśliwych wypadków, śmierci czy leczenia? Oprócz powszechnych ubezpieczeń OC, które bardzo często dostępne są w ofercie indywidualnej lub łączonej (np. ubezpieczenie psa wliczone jest w polisę mieszkaniową) można również nabyć ubezpieczenia przygotowane tylko i wyłącznie z myślą o psach, które m.in. pokrywają koszty leczenia, pochówku, hotelu, transportu do lekarza itd... Szukając odpowiedniej oferty warto wziąć pod uwagę fakt, iż ubezpieczenie psa będzie możliwe po spełnieniu kilku warunków. Standardowo wymagane jest zapewnienie psu odpowiednich warunków bytowych, które są nader dowolnie interpretowane. Oprócz tego zwierzę w dniu ubezpieczenia musi być zdrowe i najczęściej powinno być kompleksowo zaszczepione. Do tego większość firm stawia ograniczenia wiekowe - najchętniej ubezpieczane są psy w tzw. "sile wieku", czyli od 6-go miesiąca do 6 roku życia. Niektóre firmy ubezpieczeniowe wyrażają zgody na ubezpieczenie zwierząt młodszych i starszych o ile zostaną spełnione dodatkowe warunki. Aby ubezpieczenie psów było możliwe, w niektórych przypadkach konieczne jest również podanie wartości posiadanego zwierzęcia, po to by móc ustalić wysokość sumy ubezpieczeniowej. Najczęściej brana pod uwagę jest cena podana w umowie kupna-sprzedaży lub cena rynkowa psa tej samej rasy. Z pewnością większą wartość dla firmy ubezpieczającej przedstawiać będą psy rodowodowe, pracujące, specjalistycznie wyszkolone itp., stąd też legalność zakupu psa i dokumentacja hodowlano-szkoleniowa jest dość istotnym elementem w drodze do ubezpieczenia psa. W całokształcie firmy ubezpieczeniowe mogą od nas wymagać trwałego oznakowania psa (mikroczip, tatuaż), przedstawienia orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia psa, rodowodu potwierdzającego m.in. rasę i wiek zwierzęcia, umowy kupna-sprzedaży z zadeklarowaną kwotą za jaką zwierzę zostało nabyte, dokumentacji weterynaryjnej potwierdzającej przeprowadzenie stosownej profilaktyki (szczepienia, odrobaczenia) czy dyplomów z odbytych szkoleń. Warto też wiedzieć, iż ogólne warunki ubezpieczenia z pewnością będą inne w przypadku zawierania polisy dla psa należącego do rasy uznanej za agresywną (spis tych ras znajduje się TUTAJ) czy psa używanego do polowań.  

 

Część osób z pewnością chciałaby zapytać: a ile to będzie mnie kosztować? No cóż... większość ubezpieczeń ustalana jest na okres 12 miesięcy, a sama wysokość płaconej składki zależy głównie od wartości przedmiotu ubezpieczenia, czyli naszego psa i zakresu ochrony (wariantu ubezpieczenia). Do tego nie bez znaczenia będzie wiek, rasa i kondycja zdrowotna zwierzęcia, udział własny w szkodzie, ocena ryzyka wystąpienia prawdopodobieństwa danej szkody, a nawet pod uwagę może być brane miejsce zamieszkania właściciela i tym samym przebywania psa... Ogólnie rzecz ujmując wydatek w skali rocznej na ubezpieczenie psa może wynosić kilkadziesiąt... i równie dobrze kilkaset złotych.

 

Warunki udzielania poszczególnych polis należy czytać ze szczególną starannością. W wielu znajdują się liczne kruczki i wyjątki od entych sytuacji... Odpowiedzialność ubezpieczycieli jest dowolnie kształtowana przez zapisy w ogólnych warunkach i dodatkowych postanowieniach przygotowanych przez nich umów i w rezultacie może się okazać, iż działając w pośpiechu wykupimy polisę, która się nam na nic nie przyda... Generalnie w większości przypadków ubezpieczenie zwrotu kosztów leczenia zasadniczo nie obejmuje kosztów zabiegów dentystycznych, protez, rehabilitacji czy fizykoterapii ani też ww. szczepień ochronnych. Spora grupa ubezpieczycieli wyłącza z ubezpieczenia koszty leczenia chorób i schorzeń genetycznych, ciąży, porodu i związanych z tym ewentualnych powikłań. W zasadzie znalezienie ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia zwierzęcia ze statusem "hodowlanym" jest nie lada wyzwaniem. Większość towarzystw ubezpieczeniowych raczej się nie godzi na ubezpieczenia takich zwierząt. Dodatkowo ubezpieczenia zwierząt domowych konkretnie określają wymagany przez firmę ubezpieczającą sposób nadzoru nad zwierzęciem (np. wyprowadzanie na spacer tylko na smyczy i w kagańcu), miejsce jego przebywania oraz zakres terytorialny obowiązywania ubezpieczenia (np. kraj lub kraj i zagranica). Ubezpieczyciele ustalają także limity, nie tylko na wysokość wypłacanego odszkodowania w wyniku zaistnienia konkretnych sytuacji, ale także ograniczają możliwość skorzystania z ubezpieczenia do określonej liczby razy za podobne świadczenie przy jednym zdarzeniu lub w trakcie trwania okresu ubezpieczeniowego. Bardzo często ubezpieczenie wypłacane jest dopiero po przekroczeniu jakiejś ustalonej kwoty wydanej przez właściciela psa i uznanej za minimalną, która związana jest z danym zdarzeniem (tzw. wkład własny).

 

Z pewnością przezorny właściciel, który przebrnie przez wszystkie meandry umów i zdecyduje się na wykupienie ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów wynikających chociażby z leczenia psa lub od OC czy utraty psa lub wyrządzonych przez niego szkód w przypadku zaistnienia takich sytuacji z pewnością uchroni swój portfel przed znacznym zubożeniem...

 

Przyjrzyjmy się zatem, co też oferują nam wybrane firmy ubezpieczeniowe.
 

mySafety sp. z.o.o. przy współpracy z Europa SA proponuje ubezpieczenie "Chroń Swojego Pupila"

Ubezpieczeniem mogą być objęte zdrowe psy w wieku od 4 miesięcy do 7 lat, a ubezpieczenie może być zawarte w formie umowy w wariancie Standard, Standard Plus lub LUX (więcej o warunkach ubezpieczenia TUTAJ.

 

Ubezpieczenie w wariancie Standard i Standard Plus obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu psa w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:

  • koszty transportu do kliniki lub ambulatorium;

  • koszty uśpienia psa;

  • świadczenie z tytułu śmierci psa;

 • ubezpieczenie assistance, w tym:

  • całodobowy dyżur Centrum Pomocy;

  • informację o warunkach podróży z psem;

  • informację o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty;

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa.

Ubezpieczenie w wariancie LUX obejmuje:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego i transportu psa w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, w tym:

  • koszty transportu do kliniki lub ambulatorium;

  • koszty uśpienia psa lub kota;

  • świadczenie z tytułu śmierci psa;

 • ubezpieczenie assistance, w tym:

  • całodobowy dyżur Centrum Pomocy;

  • informację o warunkach podróży z psem;

  • informację o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty;

  • organizację opieki na czas podróży Ubezpieczonego;

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa.

Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz górne limity odpowiedzialności w poszczególnych wariantach ubezpieczenia prezentuje poniższa tabela:

 

Zakres Ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia/Suma gwarancyjna
w PLN

Standard

Standard plus

LUX

1

Ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego psa lub kota w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem w tym:

800

2000

3000

koszty transportu do kliniki lub ambulatorium

200

200

300

koszty uśpienia psa lub kota

300

500

500

świadczenie z tytułu śmierci psa lub kota

300

1000

1000

2

Ubezpieczenie Assistance, w tym:

zawarta w SU KL

zawarta w SU KL

zawarta w SU KL

Całodobowy dyżur Centrum Pomocy

TAK

TAK

TAK

Informacja o warunkach podróży z psem lub kotem

TAK

TAK

TAK

Informacja o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwacja wizyty

TAK

TAK

TAK

Organizacja opieki na czas podróży Ubezpieczonego

NIE

NIE

300

3

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody spowodowane przez psa lub kota

3000

10000

25000

Za szkody osobowe

3000

10000

25000

Za szkody rzeczowe

600

2000

5000

 

Allianz proponuje ubezpieczenie "Podaj Łapę"

W ramach programu ubezpieczeniowego "Podaj Łapę" Allianz oferuje na specjalnych warunkach ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z włączeniem OC dla właścicieli zwierząt - psów - oznakowanych elektronicznie i zarejestrowanych w Polskim Towarzystwie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Oprócz standardowego ryzyka, polisa działa w sytuacjach:

 • pogryzienia przez psa ubezpieczonego;

 • spowodowania wypadku przez psa;

 • zniszczenia mienia poszkodowanego w wyniku działania zwierząt ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna, na które opiewa ubezpieczenie w Allianz to 100 000 zł, a zakres terytorialny obejmuje całą Polskę. Roczna składka za ubezpieczenie psa wynosi 47 zł (nie dotyczy ras uznanych za agresywne). Ubezpieczenie zaczyna działać od następnego dnia po zgłoszeniu, a składkę należy opłacić w ciągu 14 dni. Ochronę obejmuje okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczeniowego. Istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia na kolejne lata.

 

Jak udało nam się dowiedzieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rzadko zawierane przez osoby fizyczne, jako pojedyncze, oddzielne ubezpieczenie. W przypadku odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta, firmy ubezpieczeniowe w sposób szczególny odnoszą swoje warunki umów w stosunku do psów. Jednak przy wykupieniu polisy ubezpieczeniowej domu czy mieszkania różne towarzystwa oferują również możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o opcję ujęcia w polisie zwierząt domowych (w tym psów) w różnym zakresie odpowiedzialności firmy ubezpieczającej.

 

Allianz oferuje swoim klientom dodatkowe, bezpłatne ubezpieczenie "Home Assistance" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ), które swoim zakresem obejmuje także zwierzęta domowe. Z pakietu mogą skorzystać jedynie osoby, które posiadają ubezpieczenie mieszkaniowe „Bezpieczny dom plus” i „Bezpieczny dom”. Ubezpieczenie gwarantuje nadzór oraz opiekę nad zwierzętami domowymi, a także transport czworonogów w sytuacji, gdy właściciel zachoruje lub dozna nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w miejscu zamieszkania ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni, to po uzyskaniu przez uprawnionego lekarza potwierdzenia szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji, Allianz Polska realizuje jedno z następujących świadczeń:

 • opiekę nad zwierzętami domowymi - zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, w limicie do wysokości 150 zł i maksymalnie do trzech dni; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Allianz dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt;

 • transport zwierząt domowych - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt, w limicie do wysokości 200 zł.

Świadczenia te realizowane są w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę nad psami oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach profilaktycznych.

 

Firma Lynx Sp. z o.o. działająca w oparciu o europejską licencję towarzystwa ubezpieczeniowego - maltańską firmę GasanMamo Ltd. proponuje ubezpieczenia PetSupport:

jest to gama kilku produktów ubezpieczeniowych opracowanych całkowicie z myślą o psach. Zwierzęta można ubezpieczyć standardowo na 12 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia korzystając z następujących polis:

 1. bez badań lekarskich (ubezpieczenia od razu na tzw. oświadczenie właściciela psa drogą on-line):

  • "na wypadek" (od 8 tygodnia życia zwierzęcia do padnięcia). Z ubezpieczenia wyłączone są schorzenia genetyczne:

   • Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psa;

   • Niezbędne koszty leczenia psa związane z nieszczęśliwym wypadkiem (do 2500 zł);

   • Straty spowodowane poszukiwaniem psa;

   • Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego (suma gwarancyjna 10000 zł);

  roczna składka 100 zł. Więcej TUTAJ.

  • "na zdrowie" (od 6 miesięcy do ukończenia 7 roku życia). Z ubezpieczenia wyłączone są schorzenia genetyczne:

   • Niezbędne koszty leczenia psa (do 3000 zł);

    • zwrot 85% faktycznie poniesionych kosztów w wyniku wypadku (maksymalnie do kwoty 2500 zł);

    • zwrot 85% faktycznie poniesionych kosztów w wyniku choroby (maksymalnie do kwoty 3000 zł);

   • Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego (suma gwarancyjna 2500 zł);

  roczna składka 250 zł. Więcej TUTAJ.

 2. z badaniami lekarskimi (polisy dostępne wyłącznie w wybranych gabinetach weterynaryjnych):

  • "standard" (pies musi posiadać mikrochip. Można ubezpieczyć zwierzę od 6 miesiąca życia do ukończenia 7 roku życia. Schorzenia genetyczne wyłączone są z ubezpieczenia):

   • Niezbędne koszty leczenia psa:

    • poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku (do 5000 zł);

    • poniesione w wyniku zachorowań (85% na terenie RP lub 50% na terenie UE do kwoty 2000 zł);

   • Straty spowodowane padnięciem lub uśpieniem z konieczności (80% do kwoty 1000 zł);

   • Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego (suma gwarancyjna 10000 zł);

  roczna składka kilkaset złotych. Więcej TUTAJ.

  • "VIP" (pies musi posiadać mikrochip. Można ubezpieczyć zwierzę od 6 miesiąca życia do ukończenia 7 roku życia. Schorzenia genetyczne wyłączone są z ubezpieczenia):

   • Niezbędne koszty leczenia psa:

    • poniesione w wyniku zachorowań (5000 zł). Udział własny na terenie RP 20 zł, poza terytorium RP 30% poniesionych kosztów;

    • poniesione w wyniku nieszczęśliwego wypadku (10000 zł). Udział własny na terenie RP 20 zł, poza terytorium RP 30% poniesionych kosztów;

   • Straty spowodowane padnięciem lub uśpieniem z konieczności (2000 zł). Udział własny 10% poniesionych kosztów;

   • Straty związane z koniecznością przekazania zwierzęcia do instytucji hotelowej w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem właściciela zwierzęcia (1500 zł). Udział własny 150 zł;

   • Straty związane z odwołaniem wyjazdu zagranicznego z powodu zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zwierzęcia (5000 zł). Udział własny 10% poniesionych kosztów;

   • Straty związane z kosztami poszukiwania na skutek zaginięcia lub kradzieży zwierzęcia (500 zł);

   • Odpowiedzialność Cywilna Ubezpieczonego (suma gwarancyjna 50000 zł);

  roczna składka kilkaset złotych. Więcej TUTAJ.

Nowością na polskim rynku jest propozycja ubezpieczenia, jaką oferuje firma Petspot współpracująca z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa S.A., która wzorowana jest na zagranicznych propozycjach skierowanych bezpośrednio do hodowców psów rasowych. Zwierzę już w wieku 7 tygodni na okres 12 tygodni może ubezpieczyć hodowca, a w momencie jego sprzedaży, dokonuje cesji umowy na nowego właściciela czworonoga, w czym również pomaga firma Petspot. Nowy właściciel może korzystać z zawartego ubezpieczenia przez okres jego obowiązywania, a następnie może przedłużyć ubezpieczenie na kolejne 12 miesięcy. Ubezpieczane są psy do wieku 7 lat. 

Zakres ochrony obejmuje:

 • koszty leczenia i świadczenie w przypadku śmierci zwierzęcia;

 • leczenie choroby i nieszczęśliwego wypadku;

 • leczenie chorób dziedzicznych i przewlekłych, pod warunkiem, że ubezpieczony o nich nie wiedział przed ubezpieczeniem psa;

 • zdarzenia powstałe podczas zawodów: Obedience, Agility, Psów Użytkowych, Psów Tropiących.

Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz górne limity odpowiedzialności prezentują się następująco:

 • koszty transportu psa do placówki weterynaryjnej lub przyjazdu weterynarza do psa (suma ubezpieczenia 200 zł);

 • koszty pobytu psa lub kota w klinice weterynaryjnej, koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych lub operacji lub koszty zakupu leków (suma ubezpieczenia 1500 zł);

 • koszty uśpienia (suma ubezpieczenia 300 zł);

 • świadczenie z tytułu śmierci psa (nie więcej, niż wysokość odpowiadająca cenie zakupu psa i nie więcej niż 3000 zł);

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna):

  • szkoda osobowa 5000 zł;

  • szkoda rzeczowa 1000 zł.

Ale uwaga! W pierwszym okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela tj. wówczas, gdy ubezpieczenie wykupione jest na 12 tygodni ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za koszty pobytu psa lub kota w klinice weterynaryjnej, koszty badań, zabiegów ambulatoryjnych lub operacji lub koszty zakupu leków do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 300 zł, oraz świadczenie z tytułu śmierci psa do wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej nie więcej, niż wysokość odpowiadająca cenie zakupu psa i nie więcej niż 500 zł. Więcej TUTAJ.

 

Dla małej odmiany firma Warta proponuje ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania od m.in. nieszczęśliwych wypadków. Jeśli w czasie pożaru, zalania, czy włamania szkodę poniesie również pies, to ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni również te straty. Ubezpieczenie zwierząt domowych (ale uwaga! z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych) mieści się m.in. w ubezpieczeniu "Warta Dom Plus" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ) i "Warta Dom Komfort Plus" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ). Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający, odrębnie dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia i zakresów ochrony, które obejmuje umowa. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty dla umów zawartych na okres 12 miesięcy. Suma gwarancyjna jest określona przez Ubezpieczającego i nie może być większa, niż 1.000.000 złotych (dla pakietu "Warta Dom Komfort Plus") lub nie może być większa niż 200.000 złotych (dla pakietu "Warta Dom Plus").

W przypadku psów (które wg warunków umowy wchodzą w skład ubezpieczanych ruchomości domowych zwykłych) górna granica odpowiedzialności Warty stanowi 10% od ustalonej kwoty ubezpieczenia. Wysokość szkody ustala się według cen obowiązujących na lokalnym rynku w dniu wystąpienia szkody. W przypadku ubezpieczenia psa pokrywany będzie koszt leczenia do wysokości kosztu nabycia zwierzęcia, albo w przypadku braku możliwości wyleczenia koszt nabycia na lokalnym rynku zwierzęcia takiej samej rasy i o porównywalnych cechach. W ubezpieczeniu  Warta Dom Komfort Pus znajduje się opcja ubezpieczenia psa na wypadek otrucia przez potencjalnych złodziei czy nieprzyjaznego sąsiada. Odszkodowanie zostanie również wypłacone, gdy pies zginie w nieszczęśliwym wypadku poza miejscem ubezpieczenia czyli np. wpadnie pod samochód.

W przypadku zakupu rozszerzenia ubezpieczenia o opcję "Assistance komfort" (dla ubezpieczenia "Warta Dom Komfort Plus") i sytuacji, gdy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania w miejscu ubezpieczenia Ubezpieczony jest hospitalizowany przez okres dłuższy niż 2 dni, Warta dodatkowo zapewnia:

 • opiekę nad zwierzętami domowymi - zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami domowymi w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego. Polega ona na karmieniu (karma na koszt Ubezpieczonego), wyprowadzaniu na spacer oraz utrzymaniu higieny psa lub kota. Jeżeli po wykorzystaniu limitu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Warta dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub schronisko dla zwierząt (do 5 dni);

 • transport zwierząt domowych - zorganizowanie i pokrycie kosztów przewozu zwierząt domowych do osoby wyznaczonej do opieki lub do schroniska dla zwierząt (do 3 razy).

Wysokość składki ubezpieczenia psa najbardziej zależeć będzie od wartości czworonoga, która wyliczana jest na podstawie umowy jego zakupu lub rzeczywistej wartości rynkowej i dodatkowo wpływ na wielkość składki będzie miała ogólna kwota ubezpieczenia mieszkania.

 

Podobne ubezpieczenie zwierząt domowych (a więc i psów) przy ubezpieczeniu mieszkania od m.in. nieszczęśliwych wypadków proponuje firma Aviva. Jeśli w czasie pożaru, zalania, czy włamania szkodę poniesie również pies, to ubezpieczyciel przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględni również te straty. Ubezpieczenie zwierząt domowych mieści się m.in. w ubezpieczeniu "Moja Rezydencja" (ogólne warunki ubezpieczenia TUTAJ). Suma ubezpieczenia wskazana w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności firmy Aviva za szkody w mieniu, dla którego została ustalona. Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych (do których zaliczane są zwierzęta domowe, w tym pies) powinna być ustalona na podstawie rzeczywistej wartości zwierzęcia (koszt jego nabycia lub wartość rynkowa zwierzęcia tej samej rasy i o zbliżonych cechach). W przypadku szkód poniesionych również przez psa odszkodowanie nie będzie wyższe niż wskazane kwoty.

Wysokość składki ubezpieczenia psa najbardziej zależeć będzie od wartości czworonoga, która wyliczana jest na podstawie umowy jego zakupu lub rzeczywistej wartości rynkowej i dodatkowo wpływ na wielkość składki będzie miała ogólna kwota ubezpieczenia mieszkania.

 

Ubezpieczenie psa przewożonego w pojeździe

Wszyscy wiemy, że ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać takie ubezpieczenie pod groźbą kary nakładanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Właściciel pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Nie wszyscy jednak wiedzą, że niektóre firmy w specjalnych pakietach i opcjach dodatkowych oferują również możliwość ubezpieczenia przewożonych w pojeździe zwierząt. I tak np. firma Axa Direct w ramach swoich ubezpieczeń komunikacyjnych Axa Assistance: Mini, Midi Maxi oferuje w ramach ubezpieczenia firma zapewnia:

 • przewóz i leczenie zwierzęcia domowego;

 • utylizację zwłok zwierzęcia;

 • opiekę nad zwierzęciem;

 • przewóz zwierzęcia domowego z miejsca wypadku do opiekuna albo przewóz zwierzęcia domowego z miejsca wypadku do punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt (400 zł na jedno zdarzenie);

 • leczenie udokumentowanych urazów zwierzęcia (1000 zł na jedno zdarzenie).

Natomiast ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem (NNWK) w firmie Axa Direct obejmuje wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci zwierzęcia domowego (1000 zł na jedno zdarzenie) przewożonego pojazdem wskazanym w polisie, o ile śmierć była następstwem wypadku związanego z ruchem wskazanego w polisie pojazdu i nastąpiła przed upływem dwóch tygodni od dnia nieszczęśliwego wypadku. Wypłata niniejszego ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy śmierć zwierzęcia była bezpośrednio związana z zaistniałym wypadkiem samochodowym. Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że zwierzę w chwili zdarzenia:

 • ukończyło 4 miesiące życia;

 • było zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

 • należało do pasażerów lub kierującego pojazdem.

Świadczenie jest wypłacane właścicielowi zmarłego zwierzęcia, zgodnie z wpisem do książeczki zdrowia zwierzęcia. Więcej TUTAJ.
 

Ubezpieczenie psa w podróży zagranicznej

Zabierając psa na zagraniczne wojaże warto pomyśleć nie tylko o odpowiednich warunkach podróży, ale również o zapewnieniu psu bezpieczeństwa w czasie odbywania podróży. Współcześnie wiele firm w pakietach ubezpieczeniowych posiada ofertę skierowaną dla podróżnych wyjeżdżających poza granice kraju również ze zwierzętami towarzyszącymi. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. w swojej ofercie ubezpieczenia Travel World: Standard, Standard Plus, Vip i The Best proponuje w opcji dodatkowej rozszerzenie ubezpieczenia o:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia weterynaryjnego psa (do 500 EUR włącznie z niżej wymienionymi kosztami);

 • ubezpieczenie transportu psa lub dojazdu weterynarza do psa w ciągu 4 pierwszych dni zdarzenia/choroby do 50 EUR;

 • ubezpieczenie kosztów uśpienia psa do 120 EUR;

 • ubezpieczenie Pupil Assistance obejmujące:

  • całodobowy dyżur Centrum Pomocy pod numerem telefonu lub faxu, znajdującym się na polisie;

  • udzielenie informacji o sieci placówek weterynaryjnych i rezerwację wizyty psa u weterynarza;

 • ubezpieczenie z tytułu śmierci psa na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w limicie do 250 EUR;

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa. Wysokość odpowiedzialności ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych powstałych w okresie ubezpieczenia wynosi 2.000 EUR, jednakże z tytułu szkód rzeczowych wynosi nie więcej niż 400 EUR. Więcej TUTAJ.

Ciekawych kilka wariantów ubezpieczenia uwzględniającego również psa myśliwskiego wykorzystywanego w trakcie polowań przygotował Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) przy udziale Kancelarii Brokerskiej Modus, których Ubezpieczycielem jest Gothaer Tu S.A:

 • ubezpieczenie łączne psa i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

 • ubezpieczenie łączne broni myśliwskiej, ochrony prawnej, psa i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

 • ubezpieczenie psów myśliwskich (dla kół łowieckich lub innych podmiotów gospodarczych należących do PZŁ).

Ochrona w poszczególnych wariantach dotyczy bezpośrednich następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły podczas polowań lub w drodze na i z polowań oraz w trakcie układania psa. Jeżeli w wyniku wypadku pies poniesie śmierć lub będzie musiał zostać uśpiony, to ubezpieczyciel wypłaci właścicielowi 100% kwoty ubezpieczenia, natomiast w przypadku gdy nastąpi trwała i całkowita utrata przydatności psa do do polowań, to wówczas ubezpieczony otrzyma odszkodowanie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

 • ubezpieczeniu mogą podlegać psy w wieku 12 miesięcy do 9 lat;

 • suma ubezpieczenia dla psa z rodowodem: minimum 1500 zł, a maksimum 10000 zł;

 • suma ubezpieczenia dla psa bez rodowodu: minimum 1500 zł, a maksimum 3000 zł;

 • stawka roczna wynosi 3 % ustalonej wartości psa.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w opcji do 1500 zł ze składką dodatkową w wysokości 60 zł lub w opcji do 3000 zł ze składką dodatkową w wysokości 100 zł.

Umowy ubezpieczenia obejmują wszelkie wypadki w kraju, a świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich, na terenie RP. Więcej o ubezpieczeniu TUTAJ i TUTAJ.


Jak widać z naszego zestawienia typowe ubezpieczenia dla zwierząt towarzyszących w Polsce wciąż nie są jeszcze zbyt popularne, choć porównując z poprzednimi latami przybywa firm ubezpieczeniowych, które biorą pod uwagę ich ochronę i proponują swoje produkty miłośnikom psów. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż każda nowość zanim się przyjmie i zaistnieje w świadomości osób zainteresowanych wymaga czasu. Na szczęście w Polsce jest coraz więcej odpowiedzialnych i racjonalnie myślących właścicieli psów, dla których zdrowie ich podopiecznego, uzyskanie pomocy w razie losowych zdarzeń, czy ochrona własnych interesów w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń z udziałem ich psów jest bardzo ważne. Dlatego też zachęcamy każdego do rozważenia powyższych propozycji lub przeanalizowania już posiadanych polis (np. mieszkaniowych lub komunikacyjnych) i w razie takiej możliwości rekomendujemy ich rozszerzenie o świadczenia uwzględniające ochronę psa.

Opracowała Redakcja Świata Czarnego Teriera

Źródła:
- zebrane informacje własne z ww. Towarzystw Ubezpieczeniowych (stan na styczeń 2015);
- przepisy Kodeksu Cywilnego wymienione w tekście.

 

 

Copyright by Świat Czarnego Teriera. All Rights Reserved.

Kopiowanie ze strony zdjęć, grafiki, treści i innej zawartości Portalu Świata Czarnego Teriera, bez zgody właściciela jest zabronione.

Projekt i wykonanie Narodziny Gwiazdy

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768